BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich, Promocji i Turystyki pokój nr 57 tel. 424-12-08 lub 423-52-10 wew. 208

Wymagane dokumenty

1. Wniosek
2. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych;
3. Zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
4. Decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2017 r. poz. 149 z późn. zm.)

Do załączonych kserokopii dokumentów należy okazać ich oryginały.

Gdzie odebrać formularze:

Pokój nr 57

Opłaty:

Za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uiszczane są opłaty roczne obliczane indywidualnie przez podmiot dla każdego zezwolenia na podstawie art. 11(1) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.).

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia podania, a jeżeli sprawa okaże się szczególnie skomplikowana – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania ( art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.))

Tryb odwoławczy:

Na zezwolenie służy odwołanie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Pisza. Odwołanie składa się w Punkcie Przyjęć Interesanta Urzędu Miejskiego w Piszu.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.);
- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)
- Uchwała Nr L/535/18 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży na terenie gminy Pisz (Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego poz. 3143)
- Uchwała Nr L/536/18 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Pisz (Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego poz. 3144)

Opracował

Monika Miłosek

Data sporządzenia

poniedziałek, 30 lip 2018 08:57

Data zatwierdzenia

wtorek, 31 lip 2018 18:04

Pliki do pobrania:

Data dodania: poniedziałek, 30 lip 2018 08:57
Data upublicznienia: wtorek, 31 lip 2018 18:04
Opublikował(a): Monika Miłosek
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 307 razy