BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

Przetarg nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanej

Burmistrz Pisza ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz.

- Położenie nieruchomości – obręb geodezyjny Pisz 1, ul. Warszawska,
-Opis nieruchomości-teren przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej z możliwością ustawienia tablicy reklamowej o pow. 3 m2,
- Powierzchnia nieruchomości – 670 m2,
-Numer działki-część 495/4,
-Numer KW-12764,
- Roczna wysokość czynszu– 2 250,00 zł oraz 23 % podatku VAT. Wysokość rocznego czynszu może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

-Wadium - 800 zł.
-Minimalne postąpienie – 20 zł.

1. Przetarg odbędzie się dnia 22 września 2011 r. o godz. 9.00 w sali nr 62 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.
2. Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres 1 roku.
3. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz- nowa przeprawa mostowa zatwierdzonym uchwałą Nr V/31/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz - nowej przeprawy mostowej (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 34, poz. 551) stanowi teren oznaczony symbolem 1 ZCm - teren cmentarza.
4. Czynsz za wydzierżawioną nieruchomość należy uiścić w terminie do dnia 30 marca 2012 roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
5. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego lub zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
6. Niezawarcie umowy dzierżawy w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, powoduje przepadek wadium na rzecz ogłaszającego przetarg.
7. Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia wszelkich świadczeń publicznych związanych z dzierżawiona nieruchomością, a w szczególności kosztów usuwania nieczystości stałych zgromadzonych w związku z prowadzoną działalnością.
8. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Piszu podane wyżej lub w punkcie kasowym mieszczącym się w pok. nr 5 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu do dnia 20 września 2011 r.
Za dzień wpłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

Data powstania: poniedziałek, 5 wrz 2011 13:37
Data opublikowania: poniedziałek, 5 wrz 2011 16:31
Data edycji: poniedziałek, 19 wrz 2011 07:49
Data przejścia do archiwum: czwartek, 22 wrz 2011 09:07
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1182 razy
Ilość edycji: 1