BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Wojska Polskiego,

Numer działki – 990/12,

Numer KW – OL1P/00013021/1

Powierzchnia nieruchomości – 205 m2

Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana przeznaczona na powiększenie nieruchomości przyległej oznaczonej numerami działek: 989 i 1174

Cena – 25285 zł oraz 23 % podatku VAT. Cena nieruchomości może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/595/10 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 13 sierpnia 2010 r. została przeznaczona do sprzedaży.

2. Ww. nieruchomość jest wolna od obciążeń.

3. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej.

4. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonego w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z rokowań.

5. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty lub dokona spłaty należności w ratach. Kwotę stanowiącą cenę sprzedaży nieruchomości lub pierwszą ratę za nieruchomość wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

6. Nieruchomość zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz 1 zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIV/390/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 5 marca 2009 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 67, poz. 1086 z dnia 21 maja 2009 r. położona jest częściowo na obszarze oznaczonym symbolem 26MN stanowiącym teren zabudowy jednorodzinnej oraz częściowo na obszarze oznaczonym symbolem 22U stanowiącym teren zabudowy usługowej.

7. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.

8. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.

9. Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywcy.

10. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 6 lutego 2012 r. do dnia 27 lutego 2012 r.

Data powstania: wtorek, 7 lut 2012 13:15
Data opublikowania: wtorek, 7 lut 2012 14:34
Data przejścia do archiwum: wtorek, 28 lut 2012 10:54
Opublikował(a): Ewa Szymańska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1343 razy