BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE O POSTANOWIENIU Z.6220.1.8.2011

OBWIESZCZENIE O POSTANOWIENIU Na podstawie art. 97 § 2 oraz art. 101 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ postanawiam podjąć z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie jazów w km 7+870, 9+630, 10+830, 12+210, 14+080, 15+050 na rzece Rudna, na działce nr 12/2, położonej w obrębie Karpa, gmina Pisz i na działkach nr 5/2, nr 572/2, nr 318 i nr 363, położonych w obrębie Ciesina, gmina Pisz, zawieszone postanowieniem Burmistrza Pisza z dnia 22.07.2011 r. do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Uzasadnienie W dniu 15.06.2011 r. do tutejszego Urzędu wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie jazów w km 7+870, 9+630, 10+830, 12+210, 14+080, 15+050 na rzece Rudna, na działce nr 12/2, położonej w obrębie Karpa, gmina Pisz i na działkach nr 5/2, nr 572/2, nr 318 i nr 363, położonych w obrębie Ciesina, gmina Pisz. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 66 lit. a, c i d Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. Nr 213 poz. 1397/, przedsięwzięcie to zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm./, przedsięwzięcie to może wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli taki obowiązek zostanie stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 przywołanej ustawy. Burmistrz Pisza postanowieniem z dnia 08.07.2011 r. /ostatecznym w dniu 20.07.2011 r./, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu, nałożył na wnioskodawcę obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia i ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w zakresie określonym w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm./. Zgodnie z art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm./, Burmistrz Pisza w dniu 22.07.2011 r. wydał postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W dniu 16.02.2012 r. do Urzędu Miejskiego w Piszu wpłynęło pismo Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie z prośbą o wycofanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie jazów w km 7+870, 9+630, 10+830, 12+210, 14+080, 15+050 na rzece Rudna, na działce nr 12/2, położonej w obrębie Karpa, gmina Pisz i na działkach nr 5/2, nr 572/2, nr 318 i nr 363, położonych w obrębie Ciesina, gmina Pisz. Złożenie takiego wniosku przez wnioskodawcę skutkuje obowiązkiem podjęcia zawieszonego postępowania w celu jego umorzenia. W związku z tym, że przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania nie zostaną nigdy spełnione przez wnioskodawcę, należało podjąć zawieszone postępowanie administracyjne w celu ostatecznego załatwienia sprawy. W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji niniejszego postanowienia. Pouczenie Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.
Data powstania: piątek, 17 lut 2012 13:42
Data opublikowania: piątek, 17 lut 2012 15:43
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 12 mar 2012 10:38
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1156 razy