BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, przeznaczonych do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(jedn.tekst Dz.U. z 2000 r. Nr 46,poz.543 z późn. zm.).

1.Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Długa :
- nr działki - 314/1 o pow. 120 m2, nr KW 13027, cena działki-2.857zł,na uzupełnienie działki nr 202,
- nr działki - 314/2 o pow. 260 m2, nr KW 13027, cena działki-6.191zł,na uzupełnienie działki nr 203,
- nr działki - 314/3 o pow. 399 m2, nr KW 13027, cena działki-9.500zł,na uzupełnienie działki nr 204,
- nr działki - 314/4 o pow. 448 m2, nr KW 13027, cena działki-10.667zł,na uzupełnienie działki nr 205.
2. Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Różana :
- nr działki - 314/5 o pow. 92 m2, nr KW 13027, cena działki-2.191zł,na uzupełnienie działki nr 208,
- nr działki - 314/6 o pow. 616 m2, nr KW 13027, cena działki-14.667zł,na uzupełnienie działki nr 209,
- nr działki - 314/7 o pow. 493 m2, nr Kw 13027, cena działki-9.239zł,na uzupełnienie działki nr 216,
3. Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Wiśniowa :
- nr działki - 314/8 o pow. 520 m2, nr KW 13027, cena działki-9.745zł,na uzupełnienie działki nr 223,
- nr działki - 314/9 o pow. 513 m2, nr KW 13027, cena działki-9.614zł,na uzupełnienie działki nr 281,
4. Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Klonowa :
- nr działki - 314/10 o pow. 575 m2, nr KW 13027, cena działki-10.776zł,na uzupełnienie działki nr 286,
- nr działki - 314/11 o pow. 510 m2, nr KW 13027, cena działki-9.557zł,na uzupełnienie działki nr 296,
5. Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Jaśminowa :
- nr działki - 314/12 o pow. 595 m2, nr KW 13027, cena działki-11.150zł,na uzupełnienie działki nr 302,
- nr działki-314/13 o pow. 193 m2, nr KW 13027, cena działki-3.617zł, na uzupełnienie działki nr 311.
6. Nieruchomości objęte niniejszym wykazem stanowią własność Gminy Pisz.
Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/132/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 11 września 2003r.
zostały przeznaczone do sprzedaży.
7. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej dla właścicieli działek
przyległych.
8. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z rokowań.
9. Nabywcy uiszczą należność w drodze jednorazowej wpłaty, lub dokonają spłaty
należności w ratach rocznych . Cenę sprzedaży nieruchomości lub pierwszą ratę za nieruchomość należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu Nr 54 1020 4753 0000 0202 0006 0277 w PKO BP SA O/Pisz lub w kasie Urzędu.
10.Nieruchomości objęte niniejszym wykazem zgodnie ze studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są na zieleń izolacyjną.
Położone są w obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
11.Osoby,którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie
art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie
6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
12.Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania
dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
13. Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywców działki.
14. Koszty aktu notarialnego ponoszą nabywcy.
15.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 15 kwietnia 2004r. do 05 maja 2004r.
Data powstania: czwartek, 15 kwi 2004 13:57
Data opublikowania: czwartek, 15 kwi 2004 16:38
Data przejścia do archiwum: czwartek, 6 maj 2004 22:39
Opublikował(a): Hanna Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1426 razy