BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Burmistrz Pisza ogłasza z dniem 24 lutego 2012 r. otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej

obejmującego wsparcie rodzin z terenu Gminy Pisz w zakresie funkcjonowania w nich osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych oraz utworzenia i prowadzenia magazynu w tym pozyskiwania i dystrybucji sprzętu zaopatrzenia ortopedycznego i pomocniczego.
Konkurs ogłaszany jest na podstawie: - art. 25 w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.). I. Cel konkursu Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu, któremu zostanie powierzone wsparcie realizacji zadania publicznego w formach wskazanych w ustawie o pomocy społecznej. II. Czas realizacji zadania Realizacja zadania nie może rozpoczynać się wcześniej niż 22 marca 2012 r. i nie może trwać dłużej niż do 31 grudnia 2012 r. III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania publicznego: Na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej obejmującego wsparcie rodzin z terenu Gminy Pisz w zakresie funkcjonowania w nich osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych oraz utworzenia i prowadzenia magazynu w tym pozyskiwania i dystrybucji sprzętu zaopatrzenia ortopedycznego i pomocniczego przeznaczono kwotę 33 000,00 zł. Wkład własny Wymagane jest, aby wnioskodawca zapewnił przy realizacji projektu wkład własny w wysokości, co najmniej 10 % wartości projektu (w tym co najmniej 5 % wkładu finansowego). IV. Koszty niekwalifikowane Dotacja nie może być przeznaczona na: budowę, zakup budynków, zakup gruntów, działalność gospodarczą, pokrycie deficytu działalności organizacji, wsteczne finansowanie projektu, pokrycie kosztów utrzymania biura organizacji (chyba, że stanowi niezbędny element realizacji projektu), koszty obsługi rachunku bankowego, działalność polityczną i religijną, przedsięwzięcia, które są dofinansowane z budżetu gminy lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych. V. Zasady przyznawania dotacji 1.Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.). 2. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę. 3. Burmistrz Pisza może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji oraz podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania  znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta. 4. W przypadku wyboru oferty do realizacji kwota dofinansowania ze strony Gminy Pisz nie może przekroczyć 80 % rzeczywistych kosztów. 5. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Pisz. VI. Terminy i warunki realizacji zadania 1. Zadanie winno być zrealizowane w okresie od dnia 22 marca 2012 r. i zakończyć się nie później niż 31 grudnia 2012 r. z zastrzeżeniem, iż szczegółowy termin wykonania zadania określony zostanie w umowie. 2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie. VII. Podmioty, które mogą przystąpić do konkursu Podmiotami uprawnionymi do przystąpienia do konkursu są: - organizacje pozarządowe, których definicję podaje art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; - podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. VIII. Składanie ofert Oferty należy złożyć na wniosku zgodnym ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Wzór oferty można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Piszu (pok. nr 55) lub pobrać ze strony www.pisz.pl zakładka „NGO”, następnie „wzory dokumentów”. Oferta powinna zawierać w szczególności: 1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji; 2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego; 3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego; 4) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie; 5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o planowanej wysokości środków finansowych na realizację zadania pochodzących z innych źródeł; 6) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania; 7) inne informacje i dokumenty wynikające ze wzoru oferty. Do oferty należy dołączyć: aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument potwierdzający rejestrację podmiotu, dokument ten powinien zawierać informację na temat sposobu reprezentacji podmiotu oraz osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w sprawach finansowych w imieniu podmiotu (w przypadku, gdy aktualny odpis z KRS lub inny dokument potwierdzający rejestrację jest wystawiony z datą wcześniejszą niż 3 miesiące od daty złożenia oferty, należy dołączyć oświadczenie podpisane przez uprawnione osoby o zgodności zapisu dokumentu ze stanem faktycznym); statut podmiotu. Jeżeli składane są kopie ww. dokumentów należy je potwierdzić za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu. Jeżeli projekt przewiduje realizację kilku lub kilkunastu działań, należy do każdego z nich przyporządkować określone kategorie i wysokość wydatków wraz z kalkulacją (mogą to być załączniki do druku oferty). IX. Termin składania ofert Oferty należy składać do dnia 19 marca 2012 r. do godz.10.00 Jeden egzemplarz oferty wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy wysłać pocztą lub złożyć osobiście w wymaganym terminie, za potwierdzeniem odbioru (w zapieczętowanej kopercie) na adres: Urząd Miejski w Piszu ul. G. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz „OTWARTY KONKURS OFERT” X. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert 1. W celu opiniowania złożonych w konkursie ofert zostanie powołana komisja konkursowa, która zakończy prace w terminie do dnia 20 marca 2012 r. 2. Wszystkie oferty spełniające kryteria formalne są oceniane przez komisję konkursową powołaną przez Burmistrza Pisza. Oferty będą oceniane wg kryteriów: 1) formalnych, do których należą: a) złożenie oferty w jednym egzemplarzu na obowiązującym wzorze podpisanym przez osoby upoważnione zgodnie ze statutem lub innym dokumentem lub rejestrem określającym sposób składania oświadczeń woli w imieniu organizacji; b) wypełnienie właściwych miejsc i rubryk w ofercie; c) złożenie wymaganych dokumentów i oświadczeń. UWAGA! Oferent, który nie spełni ww. kryteriów formalnych zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Uzupełnienie brakujących dokumentów powinno nastąpić w terminie dwóch dni. 2) merytorycznych, do których należą: a) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację: do 20 pkt ; b) kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania: do 20 pkt ; c) jakość wykonania zadania (program, ilość uczestników, planowane rezultaty) i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne: do 40 pkt ; d) planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego: do 10 pkt ; e) planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków: do 10 pkt. W przypadku oferentów, którzy w latach poprzednich realizowali zlecone zadania publiczne, będą uwzględnione także rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków publicznych. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wymienionym zakresie, Komisja Konkursowa może pomniejszyć sumę uzyskanych punktów najwyżej o 20 pkt. O wyborze decyduje suma uzyskanych punktów. UWAGA! Oferta zostanie odrzucona z powodów merytorycznych, jeżeli suma przyznanych punktów będzie mniejsza niż 50. XI. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyniku Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 21 marca 2012 r. Wynik konkursu podany zostanie: a) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu, b) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Piszu, c) na stronie internetowej www.pisz.pl.
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 24 lut 2012 10:33
Data opublikowania: piątek, 24 lut 2012 10:58
Data edycji: piątek, 24 lut 2012 10:59
Data przejścia do archiwum: środa, 21 mar 2012 12:25
Opublikował(a): Aleksandra Kubrak
Zaakceptował(a): Aleksandra Kubrak
Artykuł był czytany: 1696 razy
Ilość edycji: 2