BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Żurawia,
Numer działki – część 1602/3,
Numer KW – OL1P/00013023/5,
Powierzchnia nieruchomości – 840 m2
Opis nieruchomości – teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem pod ogródek,
Roczna wysokość czynszu – 210 zł.


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.
2. W/w nieruchomość położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren stanowi obszar zieleni nieuporządkowanej niskiej.
3. Czynsz za wydzierżawiony grunt należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, a w przypadku gdy umowa dzierżawy ulegnie rozwiązaniu przed wskazanym terminem płatności, najpóźniej na 10 dni przed jej rozwiązaniem, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Czynsz dzierżawny może ulec zmianie w przypadku zmiany stawek określonych zarządzeniem Burmistrza Pisza, poczynając od 1 stycznia następnego roku.
5. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 24 lutego 2012 r. do dnia 16 marca 2012 r.

Data powstania: poniedziałek, 27 lut 2012 08:00
Data opublikowania: poniedziałek, 27 lut 2012 12:05
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 19 mar 2012 10:33
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1008 razy