BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

Pisz, dnia 12 marca 2012 r.


W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz , przeznaczonej do wydzierżawienia
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm./

- Położenie nieruchomości - Kocioł Duży, gmina Pisz,
- Opis nieruchomości - grunt przeznaczony do obsługi przeładunku odpadów (cz. dz. nr 159/2
o pow. 0,44 ha, cz. dz. nr 160 o pow. 0,21 ha )
- Numery działek - cz. 159/2 i cz. 160

- Powierzchnia działek - 0,65 ha
- Numer KW - 13736
- Wysokość czynszu dzierżawnego za okres dzierżawy - 870 zł + 23 % VAT

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą
Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie
określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz
(Dz. Urz. Województwa Warmińsko - Mazurskiego z 2008 r. Nr 2 ,poz. 42)
do wydzierżawienia na okres od 01 maja 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
w drodze bezprzetargowej.
2.Nieruchomość położona jest w obszarze, gdzie brak jest planu
zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość ta w studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz położona jest
w obszarze oznaczonym symbolem 7 NU - komunalne wysypisko i żwirowisko.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do dnia 30 września 2012 roku
na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w
Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia
13 marca 2012 r. do dnia 04 kwietnia 2012 r.

Data powstania: środa, 14 mar 2012 08:54
Data opublikowania: środa, 14 mar 2012 11:18
Data przejścia do archiwum: czwartek, 5 kwi 2012 10:09
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1126 razy