BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do zbycia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.).
1. Położenie nieruchomości : Pisz, ul. Młodzieżowa 5/10
2. Numer działki : 499/1
3. Powierzchnia działki : 760 m2
4. Numer księgi wieczystej: 11492
5. Opis nieruchomości : - lokal mieszkalny nr 10, o powierzchni użytkowej 52,25 m2, składający się z
2 pokoi, kuchni, łazienki, WC i przedpokoju, usytuowany na parterze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym w Piszu przy ul. Młodzieżowej nr 5.
Do lokalu mieszkalnego nr 10 należy jedna piwnica oznaczona nr 10 o pow. 4,60 m2 .
Budynek mieszkalny składa się z 28 lokali mieszkalnych o ogólnej powierzchni budynku – 1618,64 m2.
Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu na w/w
lokal na czas nieokreślony.
- udział w działce nr 499/1 o powierzchni 760 m2 wynoszący 52,25/1618,64.
6.Cena nieruchomości (wartość rynkowa lokalu liczona wraz z udziałem w działce nr 499/1 o
osiemset trzydzieści zł).
Cena sprzedaży nieruchomości po udzieleniu bonifikaty 95 % wynosi 6.892,00 zł
(słownie: sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote ).
7.Koszty wyceny wynoszą - 180 zł.
8. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/134/03
Rady Miejskiej w Piszu z dnia 11 września 2003 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 20 października 2003 r. Nr 166, poz. 2023 lokal mieszkalny został przeznaczony do sprzedaży.
9. Przeniesienie prawa własności gruntu wraz ze sprzedażą lokalu nastąpi w formie umowy
notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
10.Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Kwotę stanowiącą cenę lokalu i cenę gruntu
wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr
28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.
11. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ul. Warszawskiej, Osiedla Dużego, części osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej oraz terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego, ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz 1, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/390/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 5 marca 2009 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 67, poz. 1086 z dnia 21 maja 2009 r., stanowi teren oznaczony symbolem MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
12. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy
o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski
o nabycie nieruchomości.
13. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
14. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 25 maja 2012 r.
do dnia 15 czerwca 2012 r.

Data powstania: piątek, 25 maj 2012 09:06
Data opublikowania: poniedziałek, 28 maj 2012 12:40
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 18 cze 2012 10:47
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1226 razy