BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do zbycia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).

1. Położenie nieruchomości : Pisz, ul. Matejki 3
2. Numer działki: 441
3. Powierzchnia działki: 880 m2
4. Numer księgi wieczystej: 10058
5. Opis nieruchomości: lokal mieszkalny nr 50, o powierzchni użytkowej 36,47 m2, składający się z
2 pokoi, kuchni, łazienki, i przedpokoju, usytuowany na II piętrze
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym w Piszu przy ul. Matejki nr 3.
Do lokalu mieszkalnego nr 50 należy jedna piwnica oznaczona nr 50 o pow. 2,36 m2.
Budynek mieszkalny składa się z 80 lokali mieszkalnych o ogólnej powierzchni budynku – 3285 m2.
Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu na w/w
lokal na czas nieokreślony.
6. Cena lokalu (wartość rynkowa lokalu liczona bez udziału w gruncie)- 98.500,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset zł 00/100).
Cena sprzedaży lokalu po udzieleniu bonifikaty 95 % wynosi 4.925 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia pięć zł).
Koszty wyceny wynoszą – 180 zł.
7. Cena udziału w działce wynoszącego 36,47/3285 wynosi:1300 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta zł).
8. Wysokość opłaty rocznej stanowi 1 % ceny gruntu: 13 zł (słownie: trzynaście zł 00/100) + 23 % VAT.
9. Wysokość pierwszej opłaty rocznej stanowiącej 25 % ceny gruntu: 325 zł (słownie: trzysta dwadzieścia pięć zł), a po zastosowaniu bonifikaty w wysokości 95 % stanowi kwotę 16 zł + 23 % VAT.
10. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą
11. Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego wraz ze sprzedażą lokalu nastąpi w formie umowy notarialnej
sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
12. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty.
Kwotę stanowiącą cenę lokalu oraz pierwszą opłatę roczną za użytkowanie wieczyste terenu wnosi się
28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz,
natomiast opłaty roczne przez okres trwania użytkowania wieczystego należy uiszczać z góry do dnia 31 marca
każdego roku na konto wyżej podane, poczynając od roku następnego po zawarciu aktu notarialnego.
13. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana,
nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Aktualizacja następuje w formie
wypowiedzenia dotychczasowej opłaty rocznej z jednoczesnym zaoferowaniem nowo ustalonej opłaty rocznej w
oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego. Użytkownik wieczysty może w terminie 30 dni licząc od dnia
otrzymania wypowiedzenia zakwestionować wysokość zaoferowanej opłaty w formie wniosku złożonego do
14. W/w nieruchomość objęta niniejszym wykazem stosownie do ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pisz przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową. Nieruchomość położona jest w obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
15. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy
o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski
o nabycie nieruchomości.
16. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
17. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t. j. od dnia 14 czerwca 2012 r. do dnia 5 lipca 2012 r.

Data powstania: czwartek, 14 cze 2012 12:19
Data opublikowania: czwartek, 14 cze 2012 16:25
Data przejścia do archiwum: piątek, 6 lip 2012 12:31
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1164 razy