BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami),

1. Położenie nieruchomości - Uściany,

Numer działki – 73/4,

Numer KW – OL1P/00013515/1

Powierzchnia nieruchomości – 1500 m2

Opis nieruchomości – nieruchomość zabudowana jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym,

Cena nieruchomości – 50.000 zł

Cena nieruchomości po udzieleniu bonifikaty 50 % wynosi 25.000 zł

2. Nabywca działki uiści koszty przygotowania dokumentacji niezbędnej do zbycia nieruchomości. Na podstawie art. 29 ust. 5, art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054) zbycie ww. nieruchomości zostało zwolnione z podatku VAT.

3. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej.

4. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie aktu notarialnego sporządzonego w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z rokowań.

5. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty lub dokona spłaty należności w ratach rocznych. Kwotę stanowiącą cenę nieruchomości lub pierwszą ratę za nieruchomość wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

6. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania urządzeń komunalnych.

7. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do zbycia, zgodnie z uchwałą Nr XX/274/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 maja 2012 r., dla dzierżawcy usytuowanego na przedmiotowej działce budynku mieszkalnego.

8.Nieruchomość zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz stanowi teren luźnej zabudowy zagrodowej, oznaczony symbolem 1.MR/MN. Położona jest na obszarze gdzie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

9. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce o nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.

10. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 21 czerwca 2012 r. do dnia 12 lipca 2012 r.

Data powstania: czwartek, 21 cze 2012 13:05
Data opublikowania: piątek, 22 cze 2012 14:55
Data przejścia do archiwum: piątek, 13 lip 2012 09:27
Opublikował(a): Ewa Szymańska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1217 razy