BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do zbycia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.).
1. Położenie nieruchomości : Pisz, ul. Kopernika 2/2
2. Numer działki: 373
3. Powierzchnia działki: 244 m2
4. Numer księgi wieczystej: 9945
5. Opis nieruchomości: lokal mieszkalny nr 2, o powierzchni użytkowej 52,58 m2, składający się z
2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, usytuowany na parterze
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym w Piszu przy ul. Kopernika nr 2.
Do lokalu mieszkalnego nr 2 należy jedna piwnica oznaczona nr 2 o pow. 19,81 m2.
Budynek mieszkalny składa się z 8 lokali mieszkalnych o ogólnej powierzchni budynku – 446,11 m2.
Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu na w/w
lokal na czas nieokreślony.
6. Cena lokalu (wartość rynkowa lokalu liczona bez udziału w gruncie)- 113.400,00 zł (słownie: sto trzynaście tysięcy czterysta zł 00/100).
Cena sprzedaży lokalu po udzieleniu bonifikaty 95 % wynosi 5.670,00 zł (słownie: pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt zł).
Koszty wyceny wynoszą – 180 zł.
7. Cena udziału w działce wynoszącego 52,58/446,11 wynosi: 3.900 zł ( słownie: trzy tysiące dziewięćset zł).
8. Wysokość opłaty rocznej stanowi 1 % ceny gruntu: 39 zł (słownie: trzydzieści dziewięć zł 00/100) + 23 % VAT.
9. Wysokość pierwszej opłaty rocznej stanowiącej 25 % ceny gruntu: 975 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt pięć zł), a po zastosowaniu bonifikaty w wysokości 95 % stanowi kwotę 49 zł + 23 % VAT.
10. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą
Nr XIII/134/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 11 września 2003 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 20 października 2003 r. Nr 166, poz. 2023 lokal mieszkalny został przeznaczony do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.
11. Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego wraz ze sprzedażą lokalu nastąpi w formie umowy notarialnej
sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
12. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty.
Kwotę stanowiącą cenę lokalu oraz pierwszą opłatę roczną za użytkowanie wieczyste terenu wnosi się
najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr
28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz,
każdego roku na konto wyżej podane, poczynając od roku następnego po zawarciu aktu notarialnego.
13. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana,
nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Aktualizacja następuje w formie
wypowiedzenia dotychczasowej opłaty rocznej z jednoczesnym zaoferowaniem nowo ustalonej opłaty rocznej w
oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego. Użytkownik wieczysty może w terminie 30 dni licząc od dnia
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie. W razie niezakwestionowania zaoferowanej opłaty rocznej obowiązuje nowa wysokość opłaty zaoferowana w wypowiedzeniu.
14. Budynek przy ul. Kopernika nr 2 w Piszu, znajduje się na terenie działki nr 373, należącej do układu urbanistycznego starego miasta Pisza, wpisanego do rejestru zabytków woj. warmińsko – mazurskiego, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, z dnia 05.09.1958 r. pod nr A-524.
15. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki i Mikołaja Kopernika zatwierdzonym Uchwałą Nr XLVII/530/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki i Mikołaja Kopernika ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 76 poz. 1354 z dnia 09 czerwca 2006 r. stanowi teren istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego.
16. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy
o nabycie nieruchomości.
17. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
18. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t. j. od dnia 4 lipca 2012 r. do dnia 25 lipca 2012 r.
Data powstania: piątek, 6 lip 2012 10:43
Data opublikowania: piątek, 6 lip 2012 12:20
Data przejścia do archiwum: czwartek, 26 lip 2012 13:43
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1264 razy