BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Wąglicka,
Numery działek – część 162 i część 148/33,
Numer KW – 13026,
Powierzchnia nieruchomości – 21462 m2 ,
Opis nieruchomości – teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem na użytkowanie rolne,
Czynsz za cały okres dzierżawy – 640 zł.


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 1 roku.
2. W/w teren zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz stanowi teren trwałych użytków zielonych. Położony jest na obszarze gdzie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Czynsz za wydzierżawiony grunt należy uiścić w terminie do 30 września 2012 r., a w przypadku gdy umowa dzierżawy ulegnie rozwiązaniu przed wskazanym terminem płatności, najpóźniej na 10 dni przed jej rozwiązaniem, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 17 sierpnia 2012 r. do dnia 7 września 2012 r.


Data powstania: piątek, 17 sie 2012 08:48
Data opublikowania: piątek, 17 sie 2012 12:46
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 10 wrz 2012 13:02
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1087 razy