BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

Nieruchomości do sprzedaży - rejon ulic Tadeusza Kościuszki i Mikołaja Kopernika
W Y K A Z
nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, przeznaczonych do sprzedaży, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.)

1. Oznaczenie nieruchomości: Nieruchomości objęte niniejszym wykazem stanowią własność Gminy Pisz. Zgodnie z uchwałą Nr.X/108/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 czerwca 2003 r. zostały przeznaczone do sprzedaży. Działki położone są w Piszu w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki i Mikołaja Kopernika.
Działka nr.370/1 o pow.1966m2 -KW 14931
Działka nr.371/2 o pow.604m2 -KW 22896
Działka nr.372/6 o pow.3625m2 i działka nr.375/3 o pow.6213m2 -KW 12877.
2. Powierzchnia łączna nieruchomości: 12408 m2.
3. Opis nieruchomości:
Działki zlokalizowane są w bliskim sąsiedztwie rzeki Pisy na terenie obecnie spełniającym rolę
parku.Od strony wschodniej koryto rzeki Pisy,od strony południowej ul. Tadeusza Kościuszki głównej ulicy miasta o dużym natężeniu ruchu kołowego i pieszego oraz miejski dom kultury,
od strony wschodniej ulica Mikołaja Kopernika oraz kościół, od strony północnej zabudowania
i teren Ośrodka Profilaktyki i Terapii w Piszu.
Teren zajmowany przez przedmiotowe działki należy do ścisłego centrum miasta .
4.Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym :
Teren zabudowy usługowo – handlowej i gastronomicznej.
5.Sposób zagospodarowania:
Nieruchomość należy zagospodarować w/g sporządzonego planu ogólnego zagospodarowania. Nabywca opracuje koncepcję zagospodarowania w oparciu o badania archeologiczne, pełny projekt techniczny i wytyczne konserwatorskie. Ponadto wykona inwestycję łącznie z dojazdami, parkingami, chodnikami i oświetleniem.
6.Termin zagospodarowania nieruchomości:
Nabywca wykona inwestycję w terminie 3 lat od daty sprzedaży. Niedotrzymanie tego terminu będzie skutkowało możliwością odkupu nieruchomości przez Gminę Pisz.
7.Cena nieruchomości do sprzedaży łącznie: 825 660 zł.(słownie: osiemset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt zł.)
Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu nieograniczonego.
Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej po sporządzeniu protokołu.
8.Termin wniesienia opłaty: Nabywca uiści należność jednorazową wpłatą na konto Urzędu Miasta i Gminy w Piszu Nr. 54 1020 4753 0000 0202 0006 0277 w PKO BP SA o/Pisz do dnia zawarcia aktu notarialnego.
9.Termin do złożenia wniosku przez osoby ,którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu
nieruchomości na podst.art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami
-6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
10.Dodatkowe informacje:
Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
Właściciel nieruchomości będzie wnosił opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
11.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni
tj. od dnia 17.05.2004 r. do dnia 07.06.2004 r.
Data powstania: piątek, 14 maj 2004 12:20
Data opublikowania: piątek, 14 maj 2004 12:29
Data przejścia do archiwum: wtorek, 8 cze 2004 07:24
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1493 razy