BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do zbycia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).

1. Położenie nieruchomości : Pisz, ul. Fabryczna 2/30

2. Numer działki : 288

3. Powierzchnia działki : 403 m2

4. Numer księgi wieczystej: OL1P/00009739/6

5. Opis nieruchomości :lokal mieszkalny nr 30, o powierzchni użytkowej 25,70 m2, składający się z 1 pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju, usytuowany na III piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym w Piszu przy ul. Fabrycznej nr 2. Do lokalu mieszkalnego nr 30 należy jedna piwnica oznaczona nr 30 o pow. 4,04 m2. Budynek mieszkalny składa się z 32 lokali mieszkalnych o ogólnej powierzchni budynku – 1360 m2. Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu na w/w lokal na czas nieokreślony.

6.Cena lokalu (wartość rynkowa lokalu liczona bez udziału w gruncie) – 59.250 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt zł). Cena sprzedaży lokalu po udzieleniu bonifikaty 95 % wynosi 2.963 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt trzy zł). Koszty wyceny wynoszą – 182 zł.

7. Cena udziału w działce wynoszącego 25,70/1360 wynosi: 1000 zł (słownie: jeden tysiąc zł).

8. Wysokość opłaty rocznej stanowi 1 % ceny gruntu: 10 zł (słownie: dziesięć zł) + 23 %VAT.

9. Wysokość pierwszej opłaty rocznej stanowiącej 25 % ceny gruntu: 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt zł), a po zastosowaniu bonifikaty w wysokości 95 % stanowi kwotę 13 zł +23 % VAT.

10. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/134/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 11 września 2003 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 20 października 2003 r. Nr 166, poz. 2023 lokal mieszkalny został przeznaczony do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

11. Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego wraz ze sprzedażą lokalu nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.

12. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Kwotę stanowiącą cenę lokalu oraz pierwszą opłatę roczną za użytkowanie wieczyste gruntu wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz, natomiast opłaty roczne przez okres trwania użytkowania wieczystego należy uiszczać z góry do dnia 31 marca każdego roku na konto wyżej podane, poczynając od roku następnego po zawarciu aktu notarialnego.

13. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana, nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Aktualizacja następuje w formie wypowiedzenia dotychczasowej opłaty rocznej z jednoczesnym zaoferowaniem nowo ustalonej opłaty rocznej w oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego. Użytkownik wieczysty może w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania wypowiedzenia zakwestionować wysokość zaoferowanej opłaty w formie wniosku złożonego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie. W razie niezakwestionowania zaoferowanej opłaty rocznej obowiązuje nowa wysokość opłaty zaoferowana w wypowiedzeniu.

14. W/w nieruchomość objęta niniejszym wykazem stosownie do ustaleń Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz stanowi teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej, położona jest na obszarze, na który brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

15. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.

16. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

17. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 8 października 2012 r. do dnia 29 października 2012 r.

Data powstania: poniedziałek, 8 paź 2012 10:09
Data opublikowania: poniedziałek, 8 paź 2012 16:37
Data przejścia do archiwum: wtorek, 30 paź 2012 11:56
Opublikował(a): Ewa Szymańska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1115 razy