BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2004 r , Nr 6, poz. 41/ oraz art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamiam, że dnia 06-05-2004r wpłynął wniosek firmy Usługi Inwestycyjne INWEST-AN Anna Najdrowska, 10-699 Olsztyn, ul. Jarocka 77c/46 działająca w imieniu inwestora – POLKOMTEL S.A. z siedzibą w Warszawie
Al. Jerozolimskie 81 , oddział Regionalny w Gdyni, ul. Stefana Batorego 28-32 dotyczący

ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS GSM nr BT- 4 3912 „PISZ WSCHÓD” na działce nr 172 położonej w obrębie Łupki, gm.Pisz.


Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta w Piszu, ul. Gizewiusza 5 pok. Nr 20.
Ewentualne uwagi , wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Gminy i Miasta w Piszu ul. Gizewiusza 5 w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Data powstania: piątek, 28 maj 2004 09:22
Data opublikowania: piątek, 28 maj 2004 10:55
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 21 cze 2004 15:49
Opublikował(a): Ewa Michalak-Turska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1648 razy