BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

Sprzedaż działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe.
Pisz, dnia 26 czerwca 2013 r.

W Y K A Z

nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, przeznaczonych do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami)

Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Rakowo Piskie, gmina Pisz,
Opis nieruchomości – nieruchomości gruntowe niezabudowane przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,

Numer KW – OL1P/00003585/9,

Numery działek Powierzchnia nieruchomości Cena wywoławcza nieruchomości
16/6 1816 m2 35.800 zł + 23 % podatku VAT
16/7 2276 m2 47.600 zł + 23 % podatku VAT

1. Nieruchomości objęte niniejszym wykazem stanowią własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/435/13 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz, zostały przeznaczone do sprzedaży.
2. W/w nieruchomości są wolne od obciążeń.
3. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu.
4. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.
5. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Cenę ustaloną w przetargu należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko–Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
6. W/w nieruchomości położone są w obszarze gdzie brak jest miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie decyzji Burmistrza Pisza o warunkach
zabudowy przeznaczone zostały pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z
niezbędną infrastrukturą techniczną.
7. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia
wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
8. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
9. Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywcy.
10. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 27 czerwca 2013 r. do dnia 18 lipca 2013 r.

Data powstania: środa, 26 cze 2013 11:36
Data opublikowania: środa, 26 cze 2013 12:48
Data przejścia do archiwum: piątek, 19 lip 2013 09:36
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1064 razy