BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

Pisz, dnia 01 lipca 2013 r.


W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do zbycia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).
1. Położenie nieruchomości : Pisz, ul. Młodzieżowa 3
2. Numer działki : 499/2
3. Powierzchnia działki : 802 m2
4. Numer księgi wieczystej: OL1P/00011803/3
5. Opis nieruchomości: - lokal mieszkalny nr 16, o powierzchni użytkowej 50,63 m2, składający się z:
3 pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju, usytuowany na III piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym w Piszu przy ul. Młodzieżowej nr 3.
Do lokalu mieszkalnego nr 16 należy jedna piwnica oznaczona nr 16 o pow. 6,90 m2 .
Budynek mieszkalny składa się z 36 lokali mieszkalnych o ogólnej powierzchni budynku – 2190,40 m2.
Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu w/w lokalu na czas nieokreślony.
- udział w działce nr 499/2 o powierzchni 802 m2 wynoszący 50,63/2190,40.
6. Cena nieruchomości (wartość rynkowa lokalu liczona wraz z udziałem w działce nr 499/2 o
powierzchni 802 m2 wynoszącym 50,63/2190,40 )- 122.510 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące
pięćset dziesięć złotych ).
Cena sprzedaży nieruchomości po udzieleniu bonifikaty 95 % wynosi 6.126 zł
(słownie: sześć tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych ).
7. Koszty wyceny wynoszą - 180 zł.
8. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą
Nr XIII/134/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 11 września 2003 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali
mieszkalnych stanowiących własność Gminy Pisz ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 października 2003 r. Nr 166, poz. 2023, lokal mieszkalny został
przeznaczony do sprzedaży.
9. Przeniesienie prawa własności gruntu wraz ze sprzedażą lokalu nastąpi w formie umowy
notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
10. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Kwotę stanowiącą cenę lokalu i cenę gruntu
wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr
28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.
11. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu
przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska
Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego , ul. Słowackiego i
ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/390/09 Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 5 marca 2009 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko –
Mazurskiego Nr 67 poz. 1086 z dnia 21 maja 2009 r., położona jest w obszarze oznaczonym symbolem
6MW - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
12. Osoby,którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2
ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu
złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
13. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
14. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia
02 lipca 2013 r. do dnia 23 lipca 2013 r.Data powstania: środa, 3 lip 2013 12:43
Data opublikowania: czwartek, 4 lip 2013 12:34
Data przejścia do archiwum: środa, 24 lip 2013 10:04
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1108 razy