BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod usługi.
Pisz, dnia 15-07- 2013 r.

W Y K A Z

nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, przeznaczonych do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami)

Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Jagodne, gmina Pisz,
Opis nieruchomości – nieruchomości gruntowe niezabudowane przeznaczone pod zabudowę usługową,

Numer KW – OL1P/00013689/1,

Numery działek Powierzchnie nieruchomości Ceny wywoławcze nieruchomości
113/19 1,8744 ha 1.831.300 zł + 23 % podatku VAT
113/23 2,1340 ha 1.975.100 zł + 23 % podatku VAT

1. Nieruchomości objęte niniejszym wykazem stanowią własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/419/13 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz, zostały przeznaczone do sprzedaży.
2. Część działki nr 113/19 o powierzchni 2.500 m2 objęta jest umową dzierżawy zawartą do dnia
31 sierpnia 2014 r. , natomiast pozostała część tej działki oraz działka nr 113/23 wolne są
od obciążeń.
3. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu.
4. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.
5. Nabywcy uiszczą należności w drodze jednorazowej wpłaty. Cenę ustaloną w przetargu należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko–Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
6. W/w nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
miasta Pisz – nowej przeprawy mostowej zatwierdzonym Uchwałą Nr V/31/07
Rady Miejskiej w Piszu z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz - nowej przeprawy mostowej
ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 34
poz. 551 z dnia 12 marca 2007 r. położone są w obszarze projektowanej zabudowy usługowej.
7. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia 8. Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
9. Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywców.
10. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 16 lipca 2013 r. do dnia 5 sierpnia 2013 r.
Data powstania: wtorek, 16 lip 2013 10:00
Data opublikowania: wtorek, 16 lip 2013 13:16
Data przejścia do archiwum: wtorek, 6 sie 2013 12:54
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1064 razy