BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

Pisz, dnia 11 września 2013 r.
W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami),

-Położenie nieruchomości - Pisz, Pl. Daszyńskiego,
-Numer działki – część 422/13,
-Numer KW – OL1P/00013729/4,
-Powierzchnia nieruchomości – 20 m2,
-Opis nieruchomości - teren do wydzierżawienia przeznaczony na prowadzenie handlu,
-Roczna wysokość czynszu – 1300,00 zł oraz 23 % podatku VAT. Wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.
2. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVI/344/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2013 r. poz. 449 i 450), stanowi teren oznaczony symbolem 23 U/KX – teren usługowy z ciągiem pieszym – plac miejski.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j.od dnia 12 września 2013 r. do dnia 3 października 2013 r.

Data powstania: piątek, 13 wrz 2013 14:16
Data opublikowania: piątek, 13 wrz 2013 15:22
Data przejścia do archiwum: piątek, 4 paź 2013 09:06
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1004 razy