BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

Pisz, dnia 19-09-2013 r.


W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jedn. tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 102,poz. 651 z późniejszymi zmianami /

- Położenie nieruchomości - Pilchy , gmina Pisz,
- Opis nieruchomości - grunt przeznaczony do zagospodarowania bez prawa
wznoszenia urządzeń i obiektów budowlanych oraz ogrodzenia z zachowaniem swobodnego dostępu do brzegu jeziora
- Numer działki - część 142/9
- Powierzchnia działki - 600 m2,
- Numer KW - 13707
- Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego - 240 zł + 23 % VAT ,


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą
Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie
określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz
(Dz. Urz. Województwa Warmińsko - Mazurskiego z 2008 r. Nr 2 ,poz. 42)
do wydzierżawienia na okres do trzech lat w drodze bezprzetargowej.
2. Nieruchomość położona jest w obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania
przestrzennego. Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego teren położony jest w Obszarze Chronionego
Krajobrazu Puszczy i Jezior Piskich.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do dnia 30 września każdego
roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w
Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.
4. Wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.
5. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia
20 września 2013 r. do dnia 11 października 2013 r.
Data powstania: piątek, 20 wrz 2013 09:04
Data opublikowania: piątek, 20 wrz 2013 12:45
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 14 paź 2013 08:55
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 998 razy