BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomościW Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do zbycia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).
1. Położenie nieruchomości: Pisz, ul. Moniuszki 9/3
2. Numer działki: 301
3. Powierzchnia działki: 185 m2
4. Numer księgi wieczystej: KW nr OL1P/00009549/7
5. Opis nieruchomości : lokal mieszkalny nr 3, o powierzchni użytkowej 68,05 m2, składający się z
3 pokoi, kuchni, spiżarni, wc i przedpokoju, usytuowany na I piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym w Piszu przy ul. Moniuszki nr 9.
Do lokalu mieszkalnego nr 3 należy jedna piwnica oznaczona nr 3 o pow. 13,40 m2.
Budynek mieszkalny składa się z 6 lokali mieszkalnych o ogólnej powierzchni budynku - 372 m2.
Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu w/w lokalu na czas nieokreślony.
6. Cena lokalu (wartość rynkowa lokalu liczona bez udziału w gruncie) - 132.930 zł (słownie: sto trzydzieści
dwa tysiące dziewięćset trzydzieści złotych ).
Cena sprzedaży lokalu po udzieleniu 95 % bonifikaty wynosi 6.647 zł
Koszty wyceny wynoszą - 180 zł.
7. Cena udziału w działce wynoszącego 68,05/372 wynosi: 4.070 zł
( słownie: cztery tysiące siedemdziesiąt złotych).
8. Wysokość opłaty rocznej stanowi 1 % ceny gruntu: 41 zł (słownie: czterdzieści jeden złotych ) + 23 % VAT.
9. Wysokość pierwszej opłaty rocznej stanowiącej 25 % ceny gruntu: 1.018 zł (słownie: jeden tysiąc osiemnaście
złotych ), a po zastosowaniu bonifikaty w wysokości 95 % stanowi to kwotę 51 zł + 23 % VAT.
10. Cena nieruchomości może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki procentowej podatku VAT.
11. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą
Nr XIII/134/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 11 września 2003 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali
mieszkalnych stanowiących własność Gminy Pisz ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 października 2003 r. Nr 166, poz. 2023, lokal mieszkalny został
przeznaczony do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.
12. Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego wraz ze sprzedażą lokalu nastąpi w formie umowy notarialnej
sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
13. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty.
Kwotę stanowiącą cenę lokalu oraz pierwszą opłatę roczną za użytkowanie wieczyste terenu wnosi się
najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr
28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz,
natomiast opłaty roczne przez okres trwania użytkowania wieczystego należy uiszczać z góry do dnia
31 marca każdego roku na konto wyżej podane, poczynając od roku następnego po zawarciu aktu notarialnego.
14. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana,
nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Aktualizacja następuje w formie
wypowiedzenia dotychczasowej opłaty rocznej z jednoczesnym zaoferowaniem nowo ustalonej opłaty rocznej w
oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego. Użytkownik wieczysty może w terminie 30 dni licząc od dnia
otrzymania wypowiedzenia zakwestionować wysokość zaoferowanej opłaty w formie wniosku złożonego do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie.
W razie niezakwestionowania zaoferowanej opłaty rocznej obowiązuje nowa wysokość opłaty zaoferowana w
wypowiedzeniu.
15. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stosownie do ustaleń studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową .
Nieruchomość położona jest w obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
16. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy
o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski
o nabycie nieruchomości.
17. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
18. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 14 stycznia 2014 r.
do dnia 04 lutego 2014 r.Data powstania: wtorek, 14 sty 2014 12:50
Data opublikowania: wtorek, 14 sty 2014 15:56
Data przejścia do archiwum: środa, 5 lut 2014 08:18
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1109 razy