BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego

Burmistrz Pisza ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz.

- Położenie nieruchomości – obręb geodezyjny Pisz 1, ul. Warszawska,
- Opis nieruchomości-teren przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej (handel) - boks nr 5 zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszego ogłoszenia,
- Powierzchnia nieruchomości – 25 m2,
- Numer działki - część 495/3,
- Numer KW - 12764,
- Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za cały okres dzierżawy – 1500,00 zł oraz 23 % podatku VAT.

- Wadium – 300 zł.
- Minimalne postąpienie – 20 zł.
1. Przetarg odbędzie się dnia 6 lutego 2014 r. o godzinie 9.00 w sali nr 62 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.
2. Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres 1 roku.
3. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz- nowej przeprawy mostowej zatwierdzonym uchwałą Nr V/31/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz - nowej przeprawy mostowej (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 34, poz. 551) jest to teren oznaczony symbolem 2 KP - teren parkingu ogólnodostępnego.
4. Czynsz za wydzierżawioną nieruchomość należy uiścić w terminie do dnia 30 września 2014 roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
5. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego lub zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
6. Niezawarcie umowy dzierżawy w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, powoduje przepadek wadium na rzecz ogłaszającego przetarg.
7. Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia wszelkich świadczeń publicznych związanych z dzierżawioną nieruchomością, a w szczególności kosztów usuwania nieczystości stałych zgromadzonych w związku z prowadzoną działalnością.
8. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wniesienia wadium.
9. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Piszu podane wyżej lub w punkcie kasowym mieszczącym się w pok. nr 5 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu do dnia 31 stycznia 2014 r. podając w tytule wpłaty położenie nieruchomości, nr działki i nr boksu którego dotyczy.
Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 15 sty 2014 08:56
Data opublikowania: środa, 15 sty 2014 09:32
Data przejścia do archiwum: piątek, 7 lut 2014 07:50
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1156 razy