BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 5,56 m2

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.),

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Gizewiusza,
-Numer działki – 362/7,
-Numer KW – OL1P/00012877/9,
-Powierzchnia nieruchomości – 9 m²,
-Opis nieruchomości – nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 5,56 m²,

 

-Roczna wysokość czynszu – 135,00 zł + 23 % VAT. Wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

 

     1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/593/14 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 8 sierpnia 2014 r.. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.     1. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Nr XLVII/530/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki i Mikołaja Kopernika oznaczonego na planie jako jednostka A1ZP, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 76 poz. 1354 z dnia 9 czerwca 2006 r. stanowi obszar oznaczony symbolem 10 U – teren istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego. 

 


3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

     1. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 2 września 2014 r. do dnia 23 września 2014 r.

 

Data powstania: wtorek, 2 wrz 2014 13:46
Data opublikowania: środa, 3 wrz 2014 14:34
Data przejścia do archiwum: środa, 24 wrz 2014 09:15
Opublikował(a): Ewa Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 950 razy