BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do zbycia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).

1. Położenie nieruchomości: Rakowo Piskie 20/3 , gmina Pisz

 

2. Numer działki: 16/2

 

3. Powierzchnia działki : 3382 m2

 

4. Numer księgi wieczystej: OL1P/00024566/3

 

5. Opis nieruchomości :

 

-lokal mieszkalny nr 3 o powierzchni użytkowej 77,62 m2, składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i wiatrołapu usytuowany na I kondygnacji (parterze), w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 20, położonym we wsi Rakowo Piskie, gmina Pisz. Do lokalu mieszkalnego nr 3 należy pomieszczenie gospodarcze o pow. użytkowej 38,37 m2.

 

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym składającym się z 3 lokali o pow. użytkowej 179,31 m2 oraz budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 118,61 m2 (łączna pow. 297,92 m2).

 

Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu w/w lokalu na czas nieokreślony - udział w działce nr 16/2 o powierzchni 3382 m2 wynoszący 11599/29792.

 

6. Cena nieruchomości (wartość rynkowa lokalu liczona wraz z udziałem w działce nr 16/2 o powierzchni 3382 m2 wynoszącym 11599/29792) - 50.177 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt siedem zł).

 

Cena sprzedaży nieruchomości po udzieleniu bonifikaty 95 % wynosi 2.509 zł (słownie: dwa tysiące pięćset dziewięć złotych ).

 

7. Koszty wyceny wynoszą – 492 zł.

 

8. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/134/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 11 września 2003 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Pisz ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 20 października 2003 r. Nr 166, poz. 2023 lokal mieszkalny został przeznaczony do sprzedaży.

 

9. Przeniesienie prawa własności gruntu wraz ze sprzedażą lokalu nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.

 

10. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Kwotę stanowiącą cenę lokalu i cenę gruntu wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.

 

11. W/w nieruchomość położona jest w obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz nieruchomość położona jest częściowo w obszarze zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej oraz częściowo na terenie rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

 

12. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.

 

13. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

 

14. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 12 lutego 2015 r. do dnia 6 marca 2015 r.

 

 

Data powstania: poniedziałek, 16 lut 2015 08:13
Data opublikowania: poniedziałek, 16 lut 2015 16:34
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 9 mar 2015 11:47
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1115 razy