BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do zbycia w drodze bezprzetargowej
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do zbycia zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z póżn. zm.)
1. Położenie nieruchomości: Pisz, ul. Kościuszki 7/63,
2. Numer ewidencyjny działki: 397
3. Powierzchnia działki: 1052 m2
4. Numer księgi wieczystej: 9577
5. Opis nieruchomości: lokal użytkowy nr 63, o powierzchni użytkowej 171,59 m2, składający się z
sali sprzedaży, 3 magazynów, toalety, biura, usytuowany na parterze w budynku położonym w Piszu przy Kościuszki 7.
Do lokalu użytkowego przynależy jedna piwnica nr 63 o pow. 27,43 m2.
Budynek składa się z 62 lokali mieszkalnych i 6 lokali usługowych o ogólnej pow. budynku – 3194,51 m2.
Lokal użytkowy jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy (dzierżawcy), który jest najemcą (dzierżawcą) lokalu co najmniej 1 rok.
6. Cena lokalu (wartość rynkowa lokalu liczona bez udziału w gruncie) – 341 664 zł (słownie: trzysta czterdzieści jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery).
Koszty wyceny wynoszą 400 zł.
7. Cena udziału 171,59/3194,51 w działce nr 397 wynosi 6 750 zł (słownie: sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt zł.)
8. Wysokość opłaty rocznej stanowiącej 3 % ceny gruntu: 203 zł (słownie: dwieście trzy zł).
9. Wysokość pierwszej opłaty rocznej stanowiącej 25% ceny gruntu: 1 688 zł (słownie: tysiąc sześćset osiemdziesiąt osiem zł.)
10.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z uchwałą
nr XIII/260/04 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 kwietnia 2004 r. lokal użytkowy został przeznaczony do
sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu na rzecz najemcy.
11.Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego wraz ze sprzedażą lokalu nastąpi w formie aktu
notarialnego, sporządzonego w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
12.Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Kwotę stanowiącą cenę lokalu i koszt wyceny oraz pierwszą opłatę roczną za użytkowanie wieczyste terenu wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 54 1020 4753 0000 0202 0006 0277 PKO BP SA O/Pisz, natomiast opłaty roczne przez okres trwania użytkowania wieczystego (99 lat) należy uiszczać z góry do dnia 31 marca każdego roku na w/w konto, poczynając od roku następnego po zawarciu aktu notarialnego.
13.Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być
aktualizowana, nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.
Aktualizacja następuje w formie wypowiedzenia dotychczasowej opłaty rocznej z jednoczesnym
zaoferowaniem nowoustalonej opłaty rocznej w oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego.
Użytkownik wieczysty może w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania wypowiedzenia
zakwestionować wysokość zaoferowanej opłaty w formie wniosku złożonego do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego. W razie niezakwestionowania zaoferowanej opłaty rocznej obowiązuje nowa
wysokość opłaty zaoferowana w wypowiedzeniu.
14.Cena lokalu oraz gruntu i związane z nią opłaty obowiązują do dnia 28.02.2005 r.
15.Nabywca poniesie koszty modernizacji elewacji lokalu na warunkach ustalonych w protokole z rokowań sprzedaży lokalu.
16.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stosownie do ustaleń studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami. Nieruchomość położona jest na obszarze gdzie nie ma planu zagospodarowania przestrzennego.
17.Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1
pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia
wywieszenia wykazu złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
18.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 22.09.2004 r. do dnia
13.10.2004 r.
Data powstania: środa, 22 wrz 2004 09:07
Data opublikowania: środa, 22 wrz 2004 18:27
Data przejścia do archiwum: czwartek, 14 paź 2004 10:56
Opublikował(a): Hanna Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1420 razy