BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Gdańska
Numer działki – część 550/4
Numer KW – 13025
Powierzchnia nieruchomości – 18 m2,
Opis nieruchomości – teren pod garażem blaszanym (boks nr 44)
Roczna wysokość czynszu – 144 zł + 23 % podatku VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany podatku VAT.1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.

2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi obszar rezerwy pod obwodnicę. Położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 15 lutego 2016 r. do dnia 07 marca 2016 r.

Data powstania: wtorek, 16 lut 2016 15:36
Data opublikowania: wtorek, 16 lut 2016 16:03
Data przejścia do archiwum: wtorek, 8 mar 2016 12:09
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 987 razy