BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz , przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.),

 

 

 

Położenie nieruchomości: Pisz, ul. Gdańska,

 

Nr działki - dz. nr 306/7 o pow. 21 m2

 

Opis nieruchomości - teren pod garażem murowanym,

 

Nr KW - OL1P/00013025/9,

 

Cena nieruchomości - 2 330 zł oraz 23 % podatku VAT.

 

 

 

 

 

1. Nabywca działki uiści koszty przygotowania dokumentacji niezbędnej do zbycia nieruchomości.

 

2. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej.

 

3. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie aktu notarialnego sporządzonego w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z rokowań.

 

4. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty lub dokona spłaty należności w ratach rocznych. Kwotę stanowiącą cenę nieruchomości lub pierwszą ratę za nieruchomość wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

5. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania urządzeń komunalnych.

 

6. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do zbycia, zgodnie z uchwałą Nr XXI/200/16 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz, dla właściciela usytuowanego na przedmiotowej działce garażu.

 

7. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.

 

8. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem teren zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej. Położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

 

9. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 20 lutego 2016 r. do dnia 12 marca 2016 r.

Data powstania: czwartek, 25 lut 2016 09:45
Data opublikowania: czwartek, 25 lut 2016 10:08
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 14 mar 2016 10:45
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1037 razy