BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej.

                                                                                                   Pisz, dnia 29 lutego 2016 r.

 

                                                                    

 

                                                             W Y K A Z

 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do zbycia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).

 

 

 

1. Położenie nieruchomości : Pisz, ul. Lipowa 6A m 2

 

2. Numer działki : 446/2

 

3. Powierzchnia działki : 191m2

 

4. Numer księgi wieczystej: OL1P/00013024/2

 

5. Opis nieruchomości:

 

     -lokal mieszkalny nr 2, o powierzchni użytkowej 44,53 m2, składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i dwóch przedpokoi, usytuowany na parterze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym w Piszu przy ul. Lipowej nr 6A,

 

     -udział w działce nr 446/2 o powierzchni 191 m2 wynoszący 5220/31146

Do lokalu mieszkalnego   nr 2 należy jedna piwnica oznaczona nr 2 o pow. 7,67 m2 .

Budynek mieszkalny składa się z 5 lokali mieszkalnych o ogólnej powierzchni budynku  311,46  m2.

Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu w/w  

 lokalu na czas nieokreślony.    

 

6. Cena nieruchomości (wartość rynkowa lokalu liczona wraz z udziałem w działce nr 446/2 o powierzchni 191 m2 wynoszącym 5220/31146) - 96.480 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych ). Cena sprzedaży nieruchomości po udzieleniu bonifikaty 95 %   wynosi 4.824 zł (słownie: cztery tysiące osiemset dwadzieścia cztery złote).

 

7. Koszty przygotowania nieruchomości do zbycia wynoszą - 474 zł.

 

8. Nieruchomość   objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą  Nr XIII/134/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 11 września 2003 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Pisz ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 20 października 2003 r. Nr 166, poz. 2023, lokal mieszkalny został przeznaczony do sprzedaży.

 

9. Przeniesienie prawa własności gruntu wraz ze sprzedażą lokalu nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.

 

10. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Kwotę stanowiącą cenę lokalu i cenę gruntu  wnosi się najpóźniej do dnia   zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.

 

11. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stosownie do ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową . Nieruchomość położona jest w obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

 

12. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.

 

13. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

 

14. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 01 marca 2016 r. do dnia 21 marca   2016 r.

 

 

 

 

Data powstania: wtorek, 1 mar 2016 11:04
Data opublikowania: wtorek, 1 mar 2016 11:53
Data przejścia do archiwum: wtorek, 22 mar 2016 09:28
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 979 razy