BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Łysonie

Numer działki – 99/5

Powierzchnia działki – 134 m2

Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana, przeznaczona do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej nr działek 38 i 37

Numer księgi wieczystej - OL1P/00014190/3

Cena sprzedaży – 2 800 zł

 

 

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr VI/45/15 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz, została przeznaczona do sprzedaży.

2. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej.

3. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z rokowań.

4. Nabywcy uiszczą należność w drodze jednorazowej wpłaty lub dokonają spłaty należności w ratach. Kwotę stanowiącą cenę sprzedaży nieruchomości lub pierwszą ratę za nieruchomość wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

5. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi teren oznaczony symbolem 1.MR/MN – tereny zabudowy zagrodowej. Położona jet na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.

7. Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.

8. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywców.

9. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 15 czerwca 2016 r. do dnia 6 lipca 2016 r.

 

 

 

 

 

Data powstania: wtorek, 14 cze 2016 15:22
Data opublikowania: wtorek, 14 cze 2016 16:10
Data przejścia do archiwum: czwartek, 7 lip 2016 11:33
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1101 razy