BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

Przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomość niezabudowanej przeznaczonej pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny, położonej w Piszu przy ul. Kmicica

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz.

 

 

 

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Kmicica,

 

Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana,

 

Numer KW – OL1P/00022783/6
Numer działki - 1431/15
Powierzchnia nieruchomości – 4,3089 ha
Cena wywoławcza nieruchomości – 1.015.000 zł + 23 % podatku VAT
Wadium - 200.000 zł

 

 

 

1. Przetarg odbędzie się dnia 16 września 2016 r. w sali nr 62 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5 o godz. 10.00,

 

2. W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń.

 

3. Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.

 

4. W/w nieruchomość, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie warmińsko - mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 676) została objęta Warmińsko - Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną.

 

5. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz obejmującym działki o numerach 1458, 1462 i część działki o Nr 1431/4 zatwierdzonym Uchwałą Nr XLVII/532/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 31 marca 2006 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 76, poz. 1356 z dnia 9 czerwca 2006 r. zmienionym uchwałą Nr XLIV/565/14 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu inwestycyjnego przy ul. Kmicica (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego poz. 2350) położona jest na obszarze oznaczonym symbolem  1P – teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

 

6. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.

 

7. Niezawarcie umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.

 

8. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.

 

9. Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt i staraniem nabywcy.

 

10. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wniesienia wadium.

 

11. Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba je wnosząca wygra przetarg, zwrócone - jeżeli osoba wnosząca wadium nie wygra przetargu.

 

12. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 17 9364 0000 2002 0007 2065 0005 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej do dnia 12 września 2016 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

Data powstania: wtorek, 5 lip 2016 09:41
Data opublikowania: wtorek, 5 lip 2016 14:13
Data przejścia do archiwum: piątek, 16 wrz 2016 10:25
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1126 razy