BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Położenie nieruchomości – obręb Szczechy Wielkie, gmina Pisz,
Numery działek – 67/2, 52/3,
Numer KW – OL1P/00013734/2,
Powierzchnia łączna nieruchomości – 11 200 m
²,
Opis nieruchomości – teren przeznaczony do użytkowania na cele rolne,
Roczna wysokość czynszu – 560,00 zł


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.

2. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części wsi Szczechy Wielkie zatwierdzonym uchwałą Nr XXIII/252/04 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szczechy Wielkie (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego Nr 89 poz. 1067) położona jest na obszarze oznaczonym symbolami: 29 UR, 33 UR - stanowiącym tereny rzemiosła produkcyjno-usługowego bez funkcji mieszkalnej, 5 KD - publiczna droga dojazdowa klasy D, Zlur - zieleń izolacyjna związana z terenami rzemiosła produkcyjno-usługowego.

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 06.07.2016 r. do dnia 27.07.2016 r.

Data powstania: poniedziałek, 11 lip 2016 11:58
Data opublikowania: poniedziałek, 11 lip 2016 15:40
Data przejścia do archiwum: piątek, 29 lip 2016 09:39
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 839 razy