BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia


Położenie nieruchomości – obręb Wiartel, gmina Pisz,
Numer
działki – cz. 6/3
Numer KW –
OL1P/00022144/5,
Powierzchnia nieruchomości –
300 m²,
Opis nieruchomości –
teren przeznaczony do użytkowania jako ogródek,
Roczna wysokość czynszu –
150,00


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia
w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.

2. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XIX/201/08 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 19 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Wiartel, obejmujący teren byłej fermy zwierząt futerkowych i tereny do niej przyległe, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 63 poz. 1235 z dnia 22 kwietnia 2008 r. położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 26 US – ogólnodostępne inwestycje celu publicznego o funkcji sportowo - rekreacyjnej.

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 27 lipca 2016 r. do dnia 18 sierpnia 2016 r.

Data powstania: poniedziałek, 1 sie 2016 09:19
Data opublikowania: wtorek, 2 sie 2016 11:35
Data przejścia do archiwum: piątek, 19 sie 2016 11:13
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 841 razy