BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

I. Położenie nieruchomości – obręb Pisz 1
Numer działki – 1814/8
Numer KW – OL1P/00013021/1
Powierzchnia nieruchomości – 2066 m2,
Opis nieruchomości – działka niezabudowana,
Cena nieruchomości – 268.000 zł + 23 % podatku VAT

 

II. Położenie nieruchomości – obręb Pisz 1
Numer działki –
1814/11
Numer KW – OL1P/000
13021/1
Powierzchnia nieruchomości – 1312 m2,
Opis nieruchomości – działka niezabudowana,
Cena nieruchomości – 170.0
00 zł + 23 % podatku VAT

1. Nieruchomości objęte niniejszym wykazem stanowią własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/626/14 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 24 października 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie miasta Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz, zostały przeznaczone do sprzedaży.

2. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu

3. Przedmiotowe nieruchomości są wolne od obciążeń

4. W/w nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/390/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul.Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego Nr 67, poz. 1086) położone są na obszarze oznaczonym symbolem 43 U – tereny zabudowy usługowej.

5. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.

6. Nabywca uiści należność stanowiącą cenę sprzedaży nieruchomości ustaloną w przetargu w drodze jednorazowej wpłaty najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

7. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.

8. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.

9. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.

10. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 8 sierpnia 2016 r. do dnia 29 sierpnia 2016 r.

Data powstania: wtorek, 9 sie 2016 13:04
Data opublikowania: wtorek, 9 sie 2016 14:12
Data przejścia do archiwum: wtorek, 30 sie 2016 11:35
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1076 razy