BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu

Przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, oznaczonej j.n.

 

Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Szczechy Wielkie, wieś Kociołek Szlachecki

Numer działki – 127/265

Powierzchnia nieruchomości – 184 m2

Numer KW – OL1P/00026497/2

Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana,

Cena wywoławcza nieruchomości – 10.500 zł

Wadium – 2.000 zł.

 

1. Przetarg odbędzie się dnia 3 października 2016 r. w sali nr 58 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. G. Gizewiusza 5, o godz. 10.00.

2. Przetarg na sprzedaż nieruchomości przeprowadzony będzie w formie przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości położonych w obrębie Szczechy Wielkie wieś Kociołek Szlachecki, przyległych do działki nr 127/265, stanowiącej przedmiot przetargu.

Działka będąca przedmiotem sprzedaży nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość,może natomiast być wykorzystana przez właścicieli nieruchomości przyległych poprawiając warunki ich zagospodarowania

3. Brak jest zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość.

4. Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

5. W/w nieruchomość położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 5 ZP – stanowiącym pozostałość zabytkowego parku dworskiego, substandardowa zabudowa rekreacyjna.

6. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.

7. Nieprzystąpienie nabywcy bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w ustalonym terminie może spowodować odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.

8. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wpłaty.

9. Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu ustala się do dnia 28 września 2016 r.

Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu w formie pisemnej należy złożyć w Punkcie Przyjęcia

Interesantów Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gizewiusza 5.

10. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.

11. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.

12. Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wnosząca wygra przetarg, zwrócone - jeżeli osoba wnosząca wadium nie wygra przetargu.

13. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 17 9364 0000 2002 0007 2065 0005 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej do dnia 28 września 2016 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

 

 

Data powstania: wtorek, 30 sie 2016 15:35
Data opublikowania: wtorek, 30 sie 2016 16:55
Data przejścia do archiwum: wtorek, 4 paź 2016 09:28
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1140 razy