BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

OBWIESZCZENIE ZPN.6733.1.2017.TP

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm./

Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 16.01.2017 r. wpłynął wniosek

PGE Dystrybucja S.A.

ul. Garbarska 21 A

20-340 Lublin

 

z upoważnienia której działa

Pan Mirosław Rutkowski

ul. Jana Pawła II 18/67

16-400 Suwałki

 

dotyczący ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na budowie kablowej linii energetycznej niskiego napięcia nN -0,4/ kV oraz złącz kablowo - pomiarowych na części działki o nr geodezyjnym 219 położonej w obrębie Łupki, gm. Pisz.

 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 21 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Data powstania: środa, 18 sty 2017 13:19
Data opublikowania: środa, 18 sty 2017 15:23
Data przejścia do archiwum: czwartek, 16 lut 2017 10:37
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 706 razy