BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży na rzecz najemcy

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do zbycia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)

1. Położenie nieruchomości: Pisz, ul. Klementowskiego 11/28,
2. Numer działki: 446/1
3. Powierzchnia działki: 884 m2
4. Numer księgi wieczystej: OL1P/00011496/7
5. Opis nieruchomości : lokal mieszkalny nr 28, o powierzchni użytkowej 34,84 m2, składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, usytuowany na I piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym w Piszu przy ul. Klementowskiego nr 11. Do lokalu mieszkalnego nr 28 należy jedna piwnica oznaczona nr 28 o pow. 3,15 m2.
Budynek mieszkalny składa się z 80 lokali mieszkalnych o ogólnej powierzchni budynku  3285 m2.
Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu w/w lokalu na czas nieokreślony.
6.Cena lokalu (wartość rynkowa lokalu liczona bez udziału w gruncie) -  68.598 zł (słownie zł: sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem 00/100). Cena sprzedaży lokalu po udzieleniu bonifikaty 95 % wynosi 3.430,00 zł (słownie zł: trzy tysiące czterysta trzydzieści 00/100).
Koszty przygotowania nieruchomości do zbycia wynoszą  246 zł.
7.Cena udziału w działce wynoszącego 3484/328500 wynosi 1.535 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset trzydzieści pięć 00/100)
8. Wysokość opłaty rocznej stanowi 1 % ceny gruntu: 15,35 zł (słownie: piętnaście złotych 35/100) + 23 % VAT.
9. Wysokość pierwszej opłaty rocznej stanowiącej 25 % ceny gruntu: 384,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt cztery 00/100), a po zastosowaniu bonifikaty w wysokości 95 % stanowi to kwotę 19,20 zł + 23 % VAT.
10. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/134/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 11 września 2003 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Pisz ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 20 października 2003 r. Nr 166, poz. 2023, lokal mieszkalny został  przeznaczony do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.
11. Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego wraz ze sprzedażą lokalu nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
12. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Kwotę stanowiącą cenę lokalu oraz pierwszą opłatę roczną za użytkowanie wieczyste terenu wnosi się najpóźniej do dnia   zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz, natomiast opłaty roczne przez okres trwania użytkowania wieczystego należy uiszczać z góry do dnia 31 marca każdego roku na konto wyżej podane, poczynając od roku następnego po zawarciu aktu notarialnego.
13. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana, nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Aktualizacja następuje w formie wypowiedzenia dotychczasowej opłaty rocznej z jednoczesnym zaoferowaniem nowo ustalonej opłaty rocznej w oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego. Użytkownik wieczysty może w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania wypowiedzenia zakwestionować wysokość zaoferowanej opłaty w formie wniosku złożonego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie. W razie niezakwestionowania zaoferowanej opłaty rocznej obowiązuje nowa wysokość opłaty określona w wypowiedzeniu.
14. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stosownie do ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz przeznaczona jest pod zabudowę wielorodzinną. Nieruchomość położona jest w obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
15. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
16. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
17. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 7 lutego 2017 r. do dnia 21 lutego 2017 r.

Data powstania: czwartek, 9 lut 2017 14:35
Data opublikowania: poniedziałek, 13 lut 2017 09:50
Data przejścia do archiwum: środa, 22 lut 2017 08:48
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 964 razy