BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Wojska Polskiego,
Numer działki – cz. 399/8,
Numer KW – OL1P/ 00012303/5
Powierzchnia nieruchomości –  588 m²,
Opis nieruchomości – teren przeznaczony do wydzierżawienia pod budowę garaży murowanych o pow. zabudowy 18 m2 + tereny towarzyszące,  zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszego wykazu,
Roczna wysokość czynszu:
- w przypadku boksów  nr 1 i 13 o pow. 63 m2 każdy – 189 zł + 23 % podatku VAT
- w przypadku boksów nr 2-12  o pow. 42 m2 każdy -  168 zł + 23% podatku VAT
Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze  przetargu na okres do 3 lat.
2. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/390/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż  ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego Nr 67, poz. 1086  z dnia 21 maja 2009 r.) położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 1MW -  tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
3. Zabudowę garażową na przedmiocie dzierżawy należy realizować według koncepcji uzgodnionej uprzednio z wydzierżawiającym - Gminą Pisz.  
4. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku  na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
5. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 10 lutego 2017 r. do dnia 3 marca   2017 r.

Data powstania: piątek, 10 lut 2017 09:12
Data opublikowania: poniedziałek, 13 lut 2017 09:48
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 6 mar 2017 10:17
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 927 razy