BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.),

Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Pisz 2,
Numer działki – 4/32,
Powierzchnia działki – 1301 m2,
Numer KW – OL1P/00019562/7,
Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana,
Cena wywoławcza nieruchomości – 90 000 zł

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/428/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz, została przeznaczona do sprzedaży.
2. Na podstawie art. 43 ust. 1, pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późniejszymi zmianami) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.
3. W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń.
4. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu.
5. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.
6. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Cenę ustaloną w przetargu należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
7. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz stanowi teren oznaczony jako D 9MN – zieleń nieurządzona i rozproszona zabudowa jednorodzinna. Położona jest na obszarze nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
8. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
9. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
10. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.
11. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 13 czerwca 2017 r. do dnia 4 lipca 2017 r.

Data powstania: wtorek, 13 cze 2017 08:06
Data opublikowania: wtorek, 13 cze 2017 09:08
Data przejścia do archiwum: środa, 5 lip 2017 08:12
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 783 razy