BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

Położenie nieruchomości – obręb Bogumiły, gmina Pisz,
Numer działki – 164,
Numer KW – OL1P/00003583/5,
Powierzchnia nieruchomości –  12 900 m²,
Opis nieruchomości – teren przeznaczony do użytkowania na cele rolne,

Roczna wysokość czynszu – 645 zł.1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 1 roku.
2. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu farmy wiatrowej zatwierdzonym Uchwałą Nr XLII/539/14 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu farmy wiatrowej ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego poz. 1707 z dnia 25 kwietnia 2014 r. stanowi obszar oznaczony symbolami: 2UB-RU, U – teren obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych i hodowlanych i tereny zabudowy usługowej.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do 30 września 2017 roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 30 czerwca 2017 r. do dnia 21 lipca 2017 r.

Data powstania: poniedziałek, 3 lip 2017 08:40
Data opublikowania: poniedziałek, 3 lip 2017 10:12
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 24 lip 2017 11:48
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 647 razy