BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Wojska Polskiego,
Numer działki – cz.
399/8,
Numer KW – OL1P/ 000
12303/5
Powierzchnia nieruchomości –
42 m²,
Opis nieruchomości – teren przeznaczony
do wydzierżawienia pod budowę garażu murowanego o pow. zabudowy 18 m2 + teren towarzyszący (boks nr 11)
Roczna wysokość czynszu –
170 zł + 23 % podatku VAT

Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze
bezprzetargowej na okres do 3 lat.

2. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/390/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż  ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego Nr 67, poz. 1086 ) położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 1MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

3. Zabudowę garażową na terenie objętym dzierżawą należy realizować według koncepcji uzgodnionej uprzednio z wydzierżawiającym - Gminą Pisz.

4. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

5. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 4 lipca 2017 r. do dnia 25 lipca 2017 r.

Data powstania: wtorek, 4 lip 2017 08:58
Data opublikowania: wtorek, 4 lip 2017 11:46
Data przejścia do archiwum: środa, 26 lip 2017 18:16
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 745 razy