BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

1. Położenie nieruchomości: Pisz, ul. Mickiewicza,
2. Numer ewidencyjny działki: 181/7
3. Powierzchnia działki: 42 m2
4. Numer księgi wieczystej: OL1P/00013522/3
5. Opis nieruchomości: lokal użytkowy (garaż) o powierzchni użytkowej 34,70 m2 wraz z działką nr 181/7 o pow. 42 m2 położoną w Piszu przy ul. Mickiewicza
Lokal użytkowy jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy, który jest najemcą lokalu co najmniej 1 rok.
6. Cena lokalu wraz z gruntem – 12 376 zł (słownie: dwanaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć zł).
7. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z uchwałą
Nr XXIII/260/04 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia zasad zbycia oraz przyznania pierwszeństwa w nabywaniu komunalnych lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Pisz ich najemcom i dzierżawcom (Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego Nr 89, poz. 1068) lokal użytkowy został przeznaczony do sprzedaży wraz z gruntem na rzecz najemcy.
8. W księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe w brzmieniu jak niżej:
odpłatna za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 1335,78 zł (jeden tysiąc trzysta trzydzieści pięć złotych siedemdziesiąt osiem groszy) i ustanowiona na czas nieokreślony służebność przesyłu polegająca na:
- znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości obciążonej urządzeń przyłącza ciepłowniczego; całkowita powierzchnia zajęcia wyniesie 29,00 m2 (dwadzieścia dziewięć metrów kwadratowych),
 - prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonania konserwacji, remontów, przebudowy urządzeń przyłącza ciepłowniczego, o których mowa wyżej wraz z prawem niezakłóconego i nieutrudnionego wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników przedsiębiorstwa oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którymi przedsiębiorstwo posługuje się w związku z prowadzoną działalnością.
9. Przeniesienie prawa własności lokalu i gruntu nastąpi w formie aktu notarialnego, sporządzonego w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
10. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Kwotę stanowiącą cenę lokalu i gruntu wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
11. W/w teren zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi obszar oznaczony symbolem S/UH – hurtownie, zakłady usługowe i rzemieślnicze. Położony jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
12. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1
pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia
wywieszenia wykazu złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
13. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 19 lipca 2017 r. do dnia 9 sierpnia 2017 r.

Data powstania: poniedziałek, 24 lip 2017 14:24
Data opublikowania: poniedziałek, 24 lip 2017 15:55
Data przejścia do archiwum: piątek, 29 gru 2017 14:14
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 858 razy