BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

o przetargu ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości

Burmistrz Pisza ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz.

 

 

 

- Położenie nieruchomości – obręb Jagodne, gmina Pisz,

 

- Opis nieruchomości – teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem do użytkowania jako ogródek,

 

- Numer działki – część 112/9,

 

- Powierzchnia działki – 698 m2,

 

- Numer KW – OL1P/00013689/1,

 

- Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego – 350 zł.

 

 

 

- Wadium – 100 zł.

 

- Minimalne postąpienie – 20 zł.

 

 

  1. Przetarg odbędzie się dnia 21 sierpnia 2017 r. o godz. 10.00 w sali nr 59 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.
  2.  Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres 2 lat.
  3.  W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr XVI/139/15 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 15 października 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w południowej części miasta Pisz i w obrębie Jagodne w sąsiedztwie rzeki Pisy i dróg krajowych Nr 58 (ul. Mecenasa Andrzeja Stefana Mireckiego i ul. Kwiatowa) oraz Nr 63 (ul. Warszawska) ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 4389 z dnia 2 grudnia 2015 r. położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 36.MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  4.  Czynsz za wydzierżawioną nieruchomość należy uiszczać w terminie do dnia 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
  5.  Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego lub zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
  6.  Niezawarcie umowy dzierżawy w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, powoduje przepadek wadium na rzecz osoby ogłaszającej przetarg.
  7.  Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej do dnia 17 sierpnia 2017 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.
  8.  Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wpłaciła wadium oraz okazać dowód wpłaty.

 

Data powstania: wtorek, 25 lip 2017 08:33
Data opublikowania: wtorek, 25 lip 2017 12:43
Data przejścia do archiwum: piątek, 29 gru 2017 14:14
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 768 razy