BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzew

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405),

 INFORMUJĘ

 o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew  rosnących w ciągu drogi krajowej nr 63,  na działce nr 72 obręb Trzonki i na działkach nr: 55, 149/3, 127/176 obręb Szczechy Wielkie.

Z treścią wydanej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5 pok. nr 38 oraz w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających dane o środowisku na stronie www.ekoportal.gov.pl

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul.Gizewiusza 5.

Data powstania: wtorek, 29 sie 2017 08:43
Data opublikowania: wtorek, 29 sie 2017 13:30
Data przejścia do archiwum: wtorek, 12 wrz 2017 08:14
Opublikował(a): Stanisław Plona
Zaakceptował(a): Andrzej Kurpiewski
Artykuł był czytany: 614 razy