BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

OGŁOSZENIE

Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości


Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) ogłasza pierwsze publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, oznaczonych j.n.

I. Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Szczechy Małe, gmina Pisz,
Numer działki – 14/27,
Powierzchnia nieruchomości – 1 038 m2,
Numer  KW – OL1P/00019638/1,
Opis nieruchomości – działka niezabudowana
Cena wywoławcza nieruchomości – 39 100 zł + 23 % podatku VAT,
Wadium – 7.000 zł.

II. Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Szczechy Małe, gmina Pisz,
Numer działki – 14/28,
Powierzchnia nieruchomości – 1 038 m2,
Numer  KW – OL1P/00019638/1,
Opis nieruchomości – działka niezabudowana,
Cena wywoławcza nieruchomości – 39 100 zł + 23 % podatku VAT,
Wadium – 7.000 zł.

III. Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Szczechy Małe, gmina Pisz,
Numer działki – 14/29,
Powierzchnia nieruchomości – 1 038 m2,
Numer  KW – OL1P/00019638/1,
Opis nieruchomości – działka niezabudowana,
Cena wywoławcza nieruchomości – 39 100 zł + 23 % podatku VAT,
Wadium – 7.000 zł.

IV. Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Szczechy Małe, gmina Pisz,
Numer działki – 14/30,
Powierzchnia nieruchomości – 1 038 m2,
Numer  KW – OL1P/00019638/1,
Opis nieruchomości – działka niezabudowana,
Cena wywoławcza nieruchomości – 39 100 zł + 23 % podatku VAT,
Wadium – 7.000 zł.

V. Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Szczechy Małe, gmina Pisz,
Numer działki – 14/31,
Powierzchnia nieruchomości – 1 038 m2,
Numer  KW – OL1P/00019638/1,
Opis nieruchomości – działka niezabudowana,
Cena wywoławcza nieruchomości – 39 100 zł + 23 % podatku VAT,
Wadium – 7.000 zł.

1. Przetargi odbędą się dnia 7 listopada 2017r. w sali nr 62 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. G. Gizewiusza 5,
- godz. 8.00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt I,
- godz. 9.00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt II
- godz. 10.00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt III
- godz. 11.00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt IV
- godz. 12.00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt V,
2.Przedmiotowe nieruchomości są wolne od obciążeń.
3. Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Nieruchomości, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym uchwałą Nr VII/84/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szczechy Małe gmina Pisz, zwanego „SZCZECHY MAŁE 1” (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 100 poz. 1371) stanowią obszar oznaczony symbolem 5ML - teren zabudowy letniskowej.
5. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.
6. Niezawarcie umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.
7. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wpłaty.
8. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
9. Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywców.
10. Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wnosząca wygra przetarg, zwrócone - jeżeli osoba wnosząca wadium nie wygra przetargu.
11. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 17 9364 0000 2002 0007 2065 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej do dnia 2 listopada 2017 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

Data powstania: środa, 4 paź 2017 14:08
Data opublikowania: piątek, 6 paź 2017 08:39
Data przejścia do archiwum: środa, 8 lis 2017 07:34
Opublikował(a): Katarzyna Paprota
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 299 razy