BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Usuniecie drzewa

            Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017r.  poz. 1405), Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13 października 2017 r.  zostało wszczęte postępowanie w przedmiocie wydania decyzji w sprawie usunięcia drzewa rosnącego  na działce nr 142/14 położonej w obrębie geodezyjnym Pisz 2.

            Zgodnie z art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016r. poz. 2134 z późn. zm.)  Burmistrz Pisza jest organem właściwym do rozpatrzenia przedmiotowej sprawy.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul.Gizewiusza 5, pokój nr 38.

Ewentualne uwagi czy wnioski mogą być wnoszone:

  1)   w formie pisemnej;

  2)   ustnie do protokołu;

  3)   za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

w terminie 30 dni od daty niniejszego ogłoszenia.

            Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Pisza.

            Żadne wnioski i zarzuty po upływie powyższego terminu nie będą przyjęte.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie powyższego terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

         Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu oraz umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu od dnia 16.10.2017r. do dnia 14.11.2017r.

Data powstania: poniedziałek, 16 paź 2017 09:35
Data opublikowania: wtorek, 17 paź 2017 07:47
Data przejścia do archiwum: wtorek, 24 paź 2017 11:08
Opublikował(a): Stanisław Plona
Zaakceptował(a): Elżbieta Sadłowska
Artykuł był czytany: 250 razy