BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 Położenie nieruchomości – obręb Maldanin
Numer działki – 19
Numer KW – OL1P/00010835/9
Powierzchnia nieruchomości – 1261 m2
Opis nieruchomości – nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym i 2 budynkami gospodarczymi
Cena nieruchomości – 90.000 zł

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XLI/432/17 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości  położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz, została przeznaczona do sprzedaży.
2. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu
3. W/w nieruchomość wolna jest od obciążeń.   
4.  W/w nieruchomość położona jest na obszarze nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
5. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.
6. Nabywca uiści należność  stanowiącą cenę sprzedaży nieruchomości ustaloną w przetargu w drodze jednorazowej wpłaty najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
7. Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zwolniona jest od podatku od towarów  i usług (VAT) na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  o podatku od towarów i usług (Dz.U. z  2017 r. poz. 1221).
8. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
9. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
10. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt  nabywcy.
11. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od  dnia 29 grudnia 2017 r.  do dnia 19 stycznia 2018 r.

Data powstania: piątek, 29 gru 2017 11:55
Data opublikowania: piątek, 29 gru 2017 14:07
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 22 sty 2018 09:25
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 788 razy