BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomosci


Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) ogłasza pierwsze publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, oznaczonych j.n.

 I. Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Pisz 1
    Numer działki –  1460/13
    Powierzchnia nieruchomości – 1895 m2
    Numer  KW – OL1P/00022912/0
    Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana,
    Cena wywoławcza nieruchomości –  101 000 zł + 23 % podatku VAT
    Wadium – 20 000 zł

II. Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Pisz 1
    Numer działki –  1460/14
    Powierzchnia nieruchomości – 1120 m2
    Numer  KW – OL1P/00022912/0
    Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana,
    Cena wywoławcza nieruchomości –  71 000 zł + 23 % podatku VAT
    Wadium – 14 000 zł

1. Przetargi odbędą się dnia 10 lipca 2018 r. w sali nr 58 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. G. Gizewiusza 5:
- na sprzedaż nieruchomości opisanej w pkt I o godz. 10.00
- na sprzedaż nieruchomości opisanej w pkt II o godz. 11.00
2. W/w nieruchomości są wolne od obciążeń.    
3. Ceny sprzedaży nieruchomości stanowiące ceny przetargowe należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umów notarialnych na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4.  W/w nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIV/269/16 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ulicami: Słubicką, Michała Wołodyjowskiego, Mikołaja Reja w Piszu i granicą administracyjną miasta Pisz (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego  poz. 2749) położone są na obszarze oznaczonym symbolem 13.MN,U – teren zabudowy mieszkaniowo - usługowej.
5. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umów notarialnych sporządzonych w Kancelarii Notarialnej  w Piszu po sporządzeniu protokołów z przetargów.
6. Nieprzystąpienie, bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie spowoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.
7. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wpłaty.
8. Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
9. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywców.
10. Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wnosząca wygra przetarg, zwrócone - jeżeli osoba wnosząca wadium nie wygra przetargu.
11. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 17 9364 0000 2002 0007 2065 0005 w  Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej do dnia 5 lipca 2018 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

Data powstania: piątek, 1 cze 2018 10:55
Data opublikowania: piątek, 1 cze 2018 11:27
Data przejścia do archiwum: wtorek, 10 lip 2018 11:16
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 666 razy