BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia

Położenie nieruchomości – obręb Ciesina, gmina Pisz,
Numer działki – cz. 28/7,
Numer KW – OL1P/00013705/0,
Powierzchnia nieruchomości – 1400 m²,
Opis nieruchomości – teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem na cele składowe,
Roczna wysokość czynszu – 700 zł + 23 % VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

  1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.
  2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi tereny zabudowy zagrodowej. Położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
  3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
  4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 22.06.2018 r. do dnia 13.07.2018 r.

 

Data powstania: poniedziałek, 25 cze 2018 09:33
Data opublikowania: poniedziałek, 25 cze 2018 10:51
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 16 lip 2018 07:41
Opublikował(a): Ewa Ostrowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 454 razy