BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz przeznaczonej do wydzierżawienia

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Kościuszki,
Numer działki – część 378/2,
Numer KW – OL1P/00012877/9,
Powierzchnia nieruchomości –  10 m²,
Opis nieruchomości – teren zabudowany schodami i chodnikiem z polbruku,

Roczna wysokość czynszu – 100 zł + 23 % VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

 

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia  30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.

2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

 3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 20 sierpnia 2018 r. do dnia 10 września 2018 r.

 

Data powstania: poniedziałek, 20 sie 2018 14:32
Data opublikowania: poniedziałek, 20 sie 2018 17:04
Data przejścia do archiwum: wtorek, 11 wrz 2018 09:09
Opublikował(a): Ewa Ostrowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 459 razy